Ibinuod ni Aurora de los Reyes

Misa ni Reb Padre Cesar Acuin- kura paroko, Pambansang Dambana ng Birhen ng Lourdes (NSOLL)

Unang Pagbasa- Gawa 6:1-7 Pumili sila ng pitong lalaking puspos ng Espiritu Santo.

Salmong Tugunan: Poon, pag-asa Ka namin; pag-ibig Mo’y aming hiling.

Ikalawang Pagbasa- I Pedro 2:4-9 Kayo’ng lalaking hinirang, mga saserdote ng hari.

Mabuting Balita- Juan 14:1-12 Ako ang daan at ang Katotohanan at ang Buhay.

Buod

Sa gitna ng mga sitwasyong nagaganap sa kasalukuyan, tinitiyak ng Panginoon na hawak Niya ang  mga sitwasyon na ito sa ating buhay. Ang hinihingi lamang Niya sa atin ay ang manalig tayo sa Diyos at sa Kaniya.

Pagninilay

Sa pahayag ng Mabuting Balita, sinabi ni Hesus sa Kaniyang mga alagad: “Ako ang Daan, ang Katotohanan at ang Buhay.”

Napakahalaga ng mga katagang ito ni Hesus para sa kaniyang mga alagad na mga mabubuting Judio. Ito ang mga turo sa mga Judio simula pa sa kanilang pagkabata: ang lumakad sa tamang daan, hangarin ang tamang katotohanan o ang mabuting turo at ang buhay na masagana.  At ito ang mga bagay na higit na hinahangad ng bawa’t Judio.

Ang kataga ni Kristo ay isang malalim at dakilang turo sapagka’t ang hinahangad ng Kaniyang mga alagad ay matatagpuan mismo sa Kaniyang pagkatao, sa Kaniyang Sarili. Si Hesukristo ang tunay na sumasagisag ng Daan, ng Katotohanan at ng Buhay.

Nakasaad sa Deuteronomio 5:32-33Sundin ninyong mabuti ang lahat ng iniuutos sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos.Huwag kayong lilihis sa mga ito. Mamuhay kayo ayon sa Kaniyang utos. Sa gayon, sasagana kayo at hahaba ang buhay ninyo..”  Sa Isaias 30:21Saan man kayo pumaling, sa kaliwa o sa kanan, maririnig ninyo ang Kaniyang tinig na nagsasabing, “Ito ang daan; dito kayo lumakad.” Para sa Judio sinasabi nila, lumakad sa daan na iyon sapagkat ito ang daan ng kabutihan.

Ano ang kaugnayan nito sa kataga ni Kristo:  Ako ang Daan—  Ako ang daan hindi lamang patungong langit. Ituturo ko sa inyo ang daan patungo sa Ama at sasamahan Ko kayo. Hindi kayo kailanman nag-iisa.

Ako ang Katotohanan— Batid ng mga Judio na may tamang turo at may mali kaya sila nabigyan ng Sampung Utos. Nang dumating si Hesus, sinabi Niya: Tingnan ninyo Ako. Isinasagawa Ko ang mga utos na iyan. Wala kayong makikitang bahid ng kasalanan sa akin. Ako ang ganap na sumusunod  sa utos ng Diyos.– Hindi lang Niya itinuturo ang tama at wasto. Kaniya rin itong isinasabuhay.

Ako ang Buhay.  Batay sa sinasabi sa Mga Awit (Psalm) 16:11 – Ituturo mo ang landas na patungo sa buhay..   at sa Kawikaan (Proverbs) 6:23Pagka’t ang utos ay ilaw,  ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay.. — Hindi talaga kayamanaan o kapangyarihan ang magpapasiya sa iyong buhay. Ang nagbibigay-buhay ay Siya mismo, si Kristo. Kapag tayo ay na kay Kristo, maaari tayong maging panatag, may seguridad. Kahit ano man ang mangyari sa ating buhay,  alam nating may kakapitan tayo. Siya lamang  at hindi kailanman tayo pababayaan. Pakatandaan natin,  ang ating buhay na ito hindi lamang para sa kasalukuyan kung hindi para rin sa buhay na walang hanggan. Kayat napakaganda ang paanyaya ni Hesus sa atin na manalig tayo sa Kaniya sapagka’t sa Kaniya ang daang tunay na makatotohanan at may buhay.

Hamon

Tingnan natin ang ating kalooban ngayon.

Sa panahong ito, lalo na sa gitna ng krisis, ano kaya ang bumabagabag sa atin?

Kaya tayo lubhang nababagabag sapagka’t ang pakiramdam natin, nakasalalay sa atin ang lahat. Minsan, masyadong pinahahalagahan ang trabaho. Minsan ginagawa na lang dahilan para wala palagi sa bahay. Pero sa sitwasyon natin ngayon, nasa bahay ka at nakita mo masaya din naman sapagkat nariyan kapiling mo ang iyong pamilya, ang kayamananag binigay sa iyo ng Diyos.

Minsan, maganda rin ang mayroong bumagabag sa atin pero yung tama lang. Dito tayo nabibigyan ng udyok para paghandaan ang hinaharap.

Minsan sa sobrang pagiging bagabag, mahina ang pagtitiwala sa Diyos. Nakakalimutan natin na nandyan ang Diyos; laging umaalalay sa atin.

Hawak Niya ang ating buhay. Alam Niya ang Kaniyang gagawin. Kailangan lamang huwag tayong makalimot tumawag sa Kaniya. Minsan bumubulong Siya. Nguni’t kung mayroong hindi magandang nangyayari sa ating buhay, malakas ang tinig ng Diyos na nagsasabing magtiwala kayo sa Akin.

Ano man ang bumabagabag sa atin, isa lamang ang nais sabihin sa atin ni Kristo–. “ Manalig ka sa Akin.”

Misyon

Dapat sa ating buhay, huwag nating alisin ang Diyos.

Ngayon ay Mother’s Day. Alalahanin natin ang ating mga ina. Siya ang taong ipinadala sa atin ng Diyos bilang paalaala sa atin kung gaano Niya tayo kamahal. Tulad ng ating mga nanay na 24 na oras nandiyan para sa atin, ang ating Diyos ay lagi ring nandyan. At kapag may problema,  ang ating mga Nanay ang una nating  nilalapitan sapagka’t  nagtitiwala tayo sa kaniyang pagmamahal.

Gusto ng Diyos, at higit pa dapat, ang atin ding pagtitiwala sa Kaniya sa lahat ng pangyayari sa ating buhay.

Pag-ibayuhin pa natin ang ating pananalig sa Diyos. Ang kamay ng Diyos ay nananatili sa ating buhay.

Hindi Niya tayo pababayaan.

Palagi nating dasalin: Hesus, nagtitiwala kami sa Iyo. Hesus, nananalig kami sa Iyo!

#NSOLLPH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here