Ibinuod ni Aurora delos Reyes

Unang Pagbasa – Isaias 22: 19-23 “Ibibigay Ko sa kaniya ang susi ng sambahayan ni David; walang makakapagsara ng anumang buksan niya at waalang makakapagbukas ng anumang sarhan niya.”

Salmong Tugunan – “Pag-ibig Mo’y di kukupas; gawain Mo’y magaganap.

Ikalawang Pagbasa – Roma 11:33-36 “Sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaaring tagapagpayo Niya?”

Aleluya – “Ikaw, Pedro, ang saligan ng Aking simbahang banal na daig ang kamatayan.”                             

Mabuting Balita – Mateo 16: 13-20 “Ibibigay Ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot din sa langit.”

Paksa                          

Si Hesus ang tagapagtatag ng Kaniyang Simbahan; hindi si Pedro. Si Pedro ay steward – katiwala at sa pamamagitan ni Pedro, ipinagpapatuloy ni Kristo ang pagpapastol sa Kaniyang simbahan.

Pagnilayan natin ang tungkol kay Pedro at ang papel niya sa Simbahan ni Kristo at ang kaugnayan nito sa ipinagdiriwang ng ating “canonical coronation” para sa ating Mahal na Birhen ng Lourdes. .

Kung titignan natin ang larawan ni San Pedro, nandodoon ang susi na simbolo ng pagiging unang katiwala o chief steward.

Pagninilay

Noong umakyat na si Hesus sa langit, sino ang kinilalang lider ng mga apostol at disipulo ni Kristo? Si Pedro. Kaya siya ang tinaguriang unang Santo Papa ng ating Inang Simbahan.

Pagkatapos ni Pedro *(42-67AD), ipinasa ang susi sa susunod na Papa, si St. Linus *(67-78AD) at iyong pangatlong Pope, si St Anacletus I *(78-90AD); sumunod si St Clement I *(90-99AD); si St Evaristus *(99-105AD) at iba pa hanggang sa *ika-265 nating Santo Papa sa kasalukuyan, si Pope Francis. Kaya ang katekismo natin #88, sabi nga – Itong tanggapang pastoral o pastoral office ng pagpapastol ng kawan; kahalili ni Kristo sa Kaniyang simbahan ay itinalaga kay Pedro at sa Kaniyang apostoles bilang pundasyon ng Kaniyang simbahan at ipinapasa sa kaniyang mga obispo bilang pangunahing kaalaman o primacy ng Santo Papa. Samakatuwid, ang mga magiging kahalili ni Kristo ay ipinapasa sa bawa’t henerasyon nang sa gayon ay may patuloy na papastol sa ating lahat. Ito ang kahulugan ng pagbibigay ng mga susi sa kaharian ng langit.

Dito papasok ang ikalawang konsepto ng narinig natin nang sinabi ni Hesus kay Pedro: Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit.” Ito ay konsepto ng mga Hudyo. Ito ay tumutukoy sa mga Rabbi at mga guro ng batas o teachers of the law na binigyan ng awtoridad upang magbawal o magpahintulot. Ano ang ibig sabihin nito?

Una – Iyong mga Rabbi mayroong awtoridad  sa pagtuturo o teaching authority. Sila ang interpreters o ang nagbibigay ng kahulugan sa mga Banal na Kasulatan sa Lumang Tipan. Kaya sila ang nagtuturo sa mga Hudyo kung ano ang ipagbabawal o pahihintulutan na naaayon sa Banal na Kasulatan.

Kaya, hanggang ngayon, ano ang nagiging papel ng Santo Papa? Anong papel ni San Pedro noon at ngayon na patuloy pa ring ginagawa? Teaching authority – siya ang may “final say” kung ano ang itinuro ni Hesus; kung ano ang ibig sabihin ni Hesus. Ang Santo Papa ang may “final authority” lalo na’t higit sa mga bagay-bagay na hindi malinaw tulad ng:  Ano ba dapat ang turo ni Hesus tungkol dito? Ano ba ang turo ni Hesus sa ganitong isyu?  Si Pedro at ang mga sumunod sa kaniya na mga Santo Papa ang awtoridad para bigyan ng tamang kahulugan ang mga turo ni Hesus. Kaya napakahalagang bigyang diin natin itong “teaching authority” ng Santo Papa sapagka’t ngayon nababaligtad. Halimbawa: nagkaroon ng turo ng pananampalataya. Pagkatapos, may magtatanong: “Saan iyan makikita sa Bibliya?” Sa totoo lang: mismo iyong katanungang iyon ay mali na sapagka’t karamihan sa itinuturo sa atin ay mga kuha mismo sa Bibliya. Pero tandaan natin: Ang Bibliya ay hindi ang awtoridad o authority tungkol dito. Ang may pinaka-nakaaalam tungkol sa mga turo ni Hesus ay Siya mismo. At Siya sa pamamagitan ng Inang Simbahan ang nagbibigay ng awtoridad o teaching authority sa Santo Papa. Kaya ang ating interpretasyon ng Bibliya ay palagi nang nakatalaga o nakabatay sa turo ng Santo Papa.

Tingnan ninyo na lang ang magiging resulta niyan kung may kaniya-kaniyang interpretasyon ng Bibliya, magkakawatak-watak tayo. Kahit ngayon, iba’t-iba ang interpretasyon ng Bibliya. Kaya nga ngayon, mali ang katanungang “Iyan bang turong iyan ay makikita sa Bibliya? Para bang nagpapahiwatig na kapag iyong turong narinig ay nagkataong wala sa Bibliya, kaagad sasabihing mali na iyon; hindi na iyon totoo. Tandaan natin, ang Salita ng Diyos ay itinatag sa Bibliya, sa sagradong tradisyon ng Inang Simbahan at sa “teaching authority” ng Santo Papa; ang magisterium ng simbahan.

Pangalawa – Iyong mga Rabbi, iyong mga Pariseo ay may kapangyarihan na legal, judicial authority o awtoridad panghukuman. Halimbawa: kung sino ang dapat na pumasok sa kanilang sinagoga o kaya kung sino ang dapat na itiwalag o ma excommunicate, sila ay may juridical authority o awtoridad sa hurisdiksyon.

Ganoon din ang awtoridad huridiksyon o juridical authority na makikita sa mga regulasyon ng simbahan. Halimbawa: paano ba dapat natin ipagdiwang ang misa? Paano ba dapat ipagdiwang ang mga sakramento – sa mga pagbabago ng pagdiriwang sa bawa’t henerasyon. Dati, ang orihinal talaga – ang salita ni Hesus – Aramaic, Greek, tapos Latin. Sino ang nagdesisyon noon? Siyempre, ang Santo Papa bilang puno ng Simbahan. Pagkatapos noon, naging nasa katutubong wika. Ito iyong sinasabing “juridical authority” ng simbahan.

Pangatlo – awtoridad pang-espiritwal o spiritual authority. Sila ay may kakayahan sa pagbibigay ng pagpapala o conferring of blessings.

Iyong spiritual authority, ibinigay iyon sa Santo Papa, iyong kaniyang mga kahalili, mga obispo at kanilang mga kahalili. At isang halimbawa ng spiritual authority ay iyong pagpapatawad ng kasalanan. Ibinibigay sa simbahan ang magpatawad ng kasalanan at magbigay din ng blessing.  Bakit natin nasasabi ito? Sapagka’t si Hesus mismo ang nagsabi sa Mateo 28:20 “.. tandaan ninyo, ako’y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.” Kaya sinabi Niya: “.. ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kaniya.” Ang mga puwersa ng kadiliman, ng kasamaan ay hindi kailanman mananaig laban sa Simbahan hanggang sa wakas ng panahon. Maaaring mabawasan ang membership; maaaring dumami pero hindi mawawala sapagka’t  si Hesus nananatili sa simbahan.

Hamon

Kaya’t isang magandang balita para sa atin na huwag tayong matinag; huwag tayong malito; ang turo ni Hesus, hindi magbabago. Ito’y laging ibibigay Niya sa pamamagitan ng simbahan; ng Santo Papa para maging malinaw sa atin na ano ba ang tama? Ano ba ang mali? Huwag tayong maguluhan. Palagi tayo maging tapat sa Inang Simbahan; sa mga turo ng Santo Papa.

Paanyaya ng Kura Paroko kaugnay ng Canonical Coronation

Sa naganap na canonical coronation ng imahen ng Birhen ng Lourdes, kahapon,  ika-22 ng Agosto, ito’y pagkilala ng Inang Simbahan, ang “Universal Church” na ang debosyon natin sa imahen ng Lourdes ay buhay. Kaya’t naganap ang canonical coronation. Ano’ng ibig sabihin nito? Parang sinasabi ng simbahan: “Totoo iyan. Ang inyong debosyon maganda, mabuti at aming ginagarantiya, aming pinapatunayan kaya’t ibinigay itong pahintulot sa pagkorona sa ating imahen ng Mahal na Burhen ng Lourdes.” Ang Santo Papa na rin ang parang nandirito sa katauhan ni Diocese of Cubao H.E.Bishop Honesto Ongtioco na sa kaniyang pagkorona sa imahen, kinikilala ng Simbahan na tunay ang ating debosyon at totoo na ang ating Mahal na Ina ay pinakikinggan tayo sa tuwing lalapit tayo sa kaniya. Kaya kahapon, binigay sa atin ang papal blessing ni Bp. Ongtioco—para bang ang nagbasbas sa atin kahapon ay ang Santo Papa in the Name of Our Lord Jesus- isang spiritual blessing.

At higit pa doon, kahapon ina-announce ang isang napakalaking blessing ng simbahan para sa atin dito sa Shrine. Ito ang paggawad sa atin ng plenary indulgence. Iginawad ng Santo Papa Pope Francis ang indulgencia sa lahat ng umattend at sa lahat ng sumubaybay din sa livestreaming. Kahit kayo nasa livestreaming, tinanggap ninyo ang plenary indulgence. Simula kahapon, ngayon at hanggang December 8, apat na buwan, sinuman ang dadalaw sa ating Shrine at makakatupad sa mga kundisyon sa pagtanggap ng plenary indulgence: pagkumpisal, pagkomunyon at pagdasal para sa ating Santo Papa. Kaya’t isang napakalaking pagbabasbas muli sa ating Shrine ang naibigay ni Pope Francis.

Misyon

Samantalahin natin ang pagkakataong ito para matanggap natin ang plenary indulgence. Maaari rin kayong maghain ng mga intentions o padasal para sa mga sumakabilang buhay sapagka’t iyong plenary indulgence napakalaking bagay para na rin sa mga yumao nating mga mahal sa buhay. Kaya anyayahan din ang inyong mga kamag-anak o kaibigan na dumalaw dito sa Shrine kahit anong araw mula 8:30 hanggang 11:30 ng umaga.

Inaanyayahan ko rin iyong mga pilgrims, kung mayroong pari sa kanilang grupo, maaaring magmisa dito. Magmisa hanggang mga sampung tao lang ngayon para matanggap ang plenary indulgence. Papurihan at pasalamatan natin ang ating Panginoon sa maraming biyayang ibinibigay Niya sa atin. Harinawa, puspusin tayo ng Espiritu ng Panginoon.

#NSOLLPH

     

                       

                               

                              

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here