Ibinuod ni Aurora delos Reyes

Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon, Ika-30 ng Agosto, 2020

Unang Pagbasa

Jeremias 20: 7-9 “Para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang Iyong mga Salita.”

Salmong Tugunan

“Aking kinasasabikan, Panginoon, Ikaw lamang.

Ikalawang Pagbasa

Roma 12: 1-2 “Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito;hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kaniyang kalooban.”

Aleluya

“D’yos, Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan Mo at tutugon kami sa ‘yo.

Mabuting Balita

Mateo 16: 21-27 “Ang naghahangad na magligtas ng kaniyang buhay ay mawawalan nito; ang mawalan ng kaniyang buhay alang-alang sa Akin ay magkakamit nito.

Paksa

Lahat tayo ay nagnanasang magkaroon ng isang buhay na masaya at makabuluhan. Ayaw natin ng kamatayan; ayaw natin ng kalungkutan. Nais natin ang buhay. Binibigyan tayo ng Panginoon ng tamang direksyon para matamo natin ang tunay na kahulugan ng buhay.  Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pagsunod sa Kaniya. Dito natin matatagpuan ang tunay na buhay. Iyon ang dahilan kung bakit si Kristo kapiling ng Ama ay bumaba sa daigdig upang maipamalas sa atin kung ano talaga at kung paano magkaroon ng tunay na kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Huwag  nating kalimutan na ang kagalakan at kasiyahang ipinapangako ni Hesus ay hindi lamang para dito lalo’t higit para sa kabilang buhay.

Pagninilay

Ito ang paanyaya ng Panginoon para sa lahat para maging mga disipulo Niya; para maging tunay na Kristiyano hindi lamang sa pangalan kundi maging sa tunay na buhay.

Paano mangyayari ito? Sa Ebanghelyo, isinasaad ni Hesus kung ano ang ating kailangang gawin:

  1. Kalimutan ang sarili.

Ano ang tinutukoy ng Panginoon na “sarili” dito? Hindi iyong mabuting sarili natin kundi iyong masamang aspeto ng ating pagiging sarili. Ano iyon? Iyong lagi na lang makasarili na lahat na gagawin mo ay para sa iyo lang. Halimbawa: Magtratrabaho ka para makaipon at makabili ng gadget para sa iyo lang. O kaya naman, ikaw ay maglalaan ng panahon para sa iyong kasiyahan lang. Ito ang dahilan kung bakit sa mundong ito ay laganap ang kalungkutan sapagka’t ang ipinaiiral ay iyong pagiging makasarili. Kaya ang solusyon ng ating Panginoon kung paanong maging masaya sa inyong buhay ay kalimutan ninyo ang inyong sarili – iyong makasalanang bahagi ng inyong sarili.  Ang daan ng buhay ay iyong makakalimutan mo ang iyong sarili at namumuhay ka na para sa kabutihan at kapakanan ng iba.

Halimbawa: Para sa inyong mga magulang, kailan iyong mga masasayang bahagi ng inyong buhay? Di ba iyong inaalagaan ninyo ang inyong mga anak? Di ba iyong mga nagsasakripisyo kayo para sa kaniya? Ito iyong mga pagkakataong nakakalimutan mo na ang iyong katawan; napapagod ka pero ramdam mo na kapag ginawa mo ito sa mahal mo, paghiga mo sa kama mo, masaya ka kasi nakalimutan mo ang iyong sarili. Ibinigay mo ang iyong sarili para sa mahal mo.

2. Pasanin ang krus.

Para sa tao, ang krus ay simbolo ng anumang mahirap. Kapag nakatingin tayo sa krus, paghihirap iyan. At ang tinuturo sa atin ng daigdig ay takasan lagi basta mahirap. Ayaw natin iyong mahirap. Kaya gusto natin iyong maginhawa, mabilis. Kapag tayo’y nahihirapan, umaayaw na tayo. Nguni’t sinasabi ng Panginoon, hindi iyan ang daan ng tunay na kaligayahan. Dapat tanggapin na may mga bahagi sa buhay na kailangang dalhin kahit na mahirap sapagka’t doon sa kahirapan na iyon nandoon ang kaligayahan. Maraming mga tao ang tatakasan ang hirap; mga responsibilidad. Halimbawa, sa nagiging mahirap na pagsasama ng mag-asawa, maghihiwalay na. Kapag mahirap na ang mag-aral, mandadaya  na. Kapag mahirap na ang buhay, kumukurakot na. Itong lahat ng ito ginagawa para lamang malagpasan ang hirap. Nguni’t ano’ng nangyayari? Sa paglagpas mo sa hirap, ang ginagawa ay iyong mali, iyong masama. Di kalaunan, madadama natin ang hindi maganda o hindi mabuting ibinubunga ng pagtakas na ito sa hirap.

Kung titingnan natin ang buhay ng ilang tao, ang akala natin, ang yaman nila, ang saya nila pero hindi totoo iyon. Kapag napakinggan ang kanilang mga buhay, ang gulo! Drug addict ang anak, nag-aaway lagi ang mga mag-asawa, inggitan silang magkakapatid kasi ang umiiral lagi ang sarili at hindi iyong pagbibigay ng sarili sa kapwa. At iyong kayamanan nagiging instrumento para mabulag tayo sa katotohanang hindi pala talaga tayo masaya sapagka’t nagkakaroon ng tuksong magwaldas ng salapi sa hindi nararapat na mga bagay kasama na rito ang bisyong sugal, pag-inom at iba pa. Kung makikita mo iyong totoo, hindi ka pala mapayapa. Ito ang nagagawa kapag nahulog na ang tao sa tukso at kasalanan. Ito ang ibig sabihin ni Kristo sa pagtanggap ng krus sa ating buhay. Ano iyon? Iyong mga responsibilidad natin bilang asawa, bilang magulang, bilang anak. Minsan, iyong mga anak inaakala kapag mabigay na ng mga magulang ang kanilang mga pangangailangan ay iyon na ang tungkuling dapat tuparin ng kanilang mga magulang sa kanilang mga anak. Nguni’t minsan sila ay nakakalimot na mayroon din silang tungkuling dapat gampanan bilang mga responsableng anak. Kapag pinagsasabihan silang, ”maglinis ka naman diyan”; “ayusin mo naman ang kwarto mo”; minsan, ayaw nila iyon! Umiiral na ang pagiging iresponsable; ang hindi pagbata ng sariling krus.

Ito ang gustong baguhin ng ating Panginoon. Ang pananaw na ang lahat ng hirap ay masama. Ito ang dahilan kung bakit ang sabi ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa, “Huwag kayong maki-ayon sa takbo ng mundong ito.”  Magkaroon ng pagbabago ng isip. Hindi lahat ng hirap ay masama. Ang totoo, doon sa kahirapan na iyon may ginagawang mabuti ang Diyos. Katulad ngayon sa pandemyang ito, tayong lahat ay nakakaranas ng paghihirap. Nguni’t  kung tatanggapin natin ng maluwag at hihingi tayo ng biyaya’t pang-unawa sa Diyos, makikita nating mayroon Siyang ginagawang mabuti sa gitna ng ating paghihirap. Halimbawa, maraming frontliner ang nabibigyan ng pagkakataong ibigay ang sarili sa mga may-sakit. Sila’y inspirasyon para sa ating lahat. Iyong mga pamilyang nakakalimot ng magsama-sama, ngayon ay nagsasama-sama doon sa tahanan. Dati-rati, iyong tatay laging wala. Iyong nanay ang lagi na lamang naiiwan sa bahay. Iyong mga anak laging nasa party, ngayon nagkakasama na. Sa totoo lang, hindi gusto ng Diyos na mayroon pandemya. Dala ito ng kasalanan ng tao. Subali’t doon sa kasalanan na iyon; doon sa paghihirap na iyon, gagamitin ng Diyos iyon para mayroon Siyang ipuning mabuti sa sitwasyon na iyon. Binabago ng Panginoon ang kasamaan para maging mabuti doon sa nagtitiwala sa Kaniya. Kaya para sa ating mga anak ng Diyos, walang masamang paghihirap na wala Siyang gagawing mabuti. Kung babalikan natin ang ating mga karanasan ng paghihirap, pagkatapos malampasan ito, dito natin malalaman na mayroon palang nagawang mabuti ang Diyos sa atin. Pinagtibay Niya pala ang ating loob.  Tinuruan pa Niya tayong magdasal ng mabuti. Kaya gusto Niya, huwag nating takasan itong mga paghihirap.  Mayroong sinasabing mga paghihirap na hindi naman kailangang pagdusahan o unnecessary sufferings.  Halimbawa, Nagpuyat ka, nagkasakit ka. O kaya naman laging kang nasa casino, nawalan ka ng pera. Naghihirap ka ngayon. Natural! Naghihirap ka dahil ginawa mo iyon. Pero hindi ito ang tinutukoy ng Panginoon. Iyong mga krus ay iyong mga “necessary sufferings.” Kailangan nating tanggapin at danasing bukas sa ating loob ang paghihirap at pagtitiwala sa Panginoon na mayroong magandang ibubunga nito.

3. Sumunod sa Akin.

Ang kahulugan nito ay ang pagpapaubaya sa Panginoon ng ating buhay na mahubog ayon sa itinuro Niya. At ano ang ibig sabihin nito? Sa lahat ng gawin natin, mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang kapwa. Mayroon naman  tayong panahong magdasal at sumamba sa Kaniya, pero minsan nakakalimutan natin. Ang Diyos na napakabuti ay dapat lamang na sambahin natin araw-araw at bigyan ng panahon. Ito ang pagibig natin sa Kaniya. At ang ating pamilya’t kapwa ay mahalin.

Hamon

Kalimutan ang sarili.  Ito ang direksiyon na magbibigay ng kahulugan sa buhay natin.

Hindi mawawala ang problema. Hindi mawawala iyong paghihirap. Pero magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan sa ating puso hindi lamang dito sa mundo kundi sa kabilang buhay. Pagharap natin sa Panginoon, huwag nating kalilimutan ang sabi ni San Mateo:  Darating Siya kasama ang mga anghel ng Kaniyang Ama at sa panahong iyo’y gagantimpalaan Niya ang bawa’t tao ayon sa ginawa nito.

Misyon

Ang kasamaan ay may kabayaran. Ang kabutihan din mayroon. Kung ang buhay natin ay puspos ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa at sinisikap nating iwasang gumawa ng masama; hindi tayo nagaagrabyado ng kapwa, pagharap natin sa Panginoon, tatamuhin natin ang ating gantimpala.

Makatarungan at mapagmahal ang Panginoon. Habang nandirito tayo sa mundo, pinapakita Niya ang pagmamahal Niya; binibigyan Niya tayo ng pagkakataon para magbago, para gawin ang mabuti habang may panahon pa sapagkat pagdating na natin sa kamatayan at tayo ay haharap na sa Kaniya, “gagantimpalaan tayo ayon sa ating ginawa.”

Kaya, sikapin nating gawin ang mabuti; sundin si Kristo at Siya mismo ang tutupad sa pangako Niyang magkaroon tayo ng buhay, kagalakan at kapayapaan dito sa mundo at sa piling ng ating Panginoon pagdating ng panahon.

#NSOLLPH

                 

                 

                 

                 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.