Ibinuod ni Aurora delos Reyes

Ika-28 na Linggo sa Karaniwang Panahon, Ika-11 ng Oktubre 2020

Unang Pagbasa

Isaias 25:6-10 Papawiin Niya ang ulap ng kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa; magalak tayo’t magdiwang sapagka’t tayo’y Kaniyang iniligtas.

Salmong Tugunan

Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal.

Ikalawang Pagbasa

Filipos 4:12-14; 19-20 Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap; ang lahat ng ito’y nagagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo.    

Aleluya

D’yos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan Mo at tutugon kami sa Iyo.

Mabuting Balita

Mateo 22:1-14 Nakahanda na ang mga pagkain nguni’t hindi karapat-dapat amg mga inanyayahan; marami ang tinatawag nguni’t kakaunti ang pinili.

Paksa

Tayong lahat ay hindi para sa daigdig na ito. Tayong mga anak ng Diyos ay para doon sa buhay na walang hanggan, sa kaharian ng langit. Iyon ang ating tunay na tahanan. Hindi rito sa daigdig. Dito’y dumadaan lamang tayo. Ito’y paulit-ulit na sasabihin ng ating Panginoong Hesukristo sa Kaniyang pangangaral sa mga Judio at sa atin hanggang sa wakas ng panahon. At ang paanyaya Niya ay patuloy na umaalingawngaw sa buong daigdig. Nag-aanyaya Siya sa lahat ng tao na tumugon sa Kaniyang imbitasyon na pumasok sa Kaharian ng Langit.

Pagninilay

Sana lumalim ang ating pang-unawa para lalo tayong ma-enganyo na pagbutihan ang ating paglalakbay sa daigdig upang harinawa pumasok tayo sa buhay na walang hanggan.

Sa Unang Pagbasa, narinig natin kay Propeta Isaias sa Lumang Tipan pa lang nandoon na ang propesiya sa bayan ng Israel kung ano ang naghihintay sa kanila doon sa Bundok ng Sion na sumisimbolo ng langit. Dito sa Bundok ng Sion aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa sa isang piging para sa lahat. At ang handa ay masasarap na pagkain at inumin.

Napakaganda ng isinasalarawan ni Propeta Isaias para sa atin sa mga salitang madali nating maunawaan. Sinasabi niya ang naghihintay sa atin ay isang bankete o’ banquet’- isang malaking pagdiriwang. Sinasabi rin ni Propeta Isaias na doon sa piging na inihanda ng Diyos ay ubod ng saya sapagka’t papawiin Niya ang kalungkutan ng tao. Sa Kaharian ng Diyos, wala ng hinagpis, wala ng luha, wala ng paghihirap. Aalisin ng Diyos ang belo na bumabalot sa lahat ng bansa. Ito ang belo ng walang karunungan at pag-unawa. Kasi ang tao habang naririto sa daigdig ay marami pa siyang hindi nauunawaan tulad ng mga katanungang: “Bakit ako ipinanganak na mahirap?”; “Bakit hindi mabait ang aking tatay?”; “Bakit mongoloid ang aking anak?”; “Bakit hindi ako nakapagtapos?”; “Bakit ako may kanser?”; “Bakit may COVID-19?”

Punong-puno tayo ng kawalan ng pang-unawa. Marami tayong mga katanungang nagdudulot sa atin ng hirap, ng hinagpis at reklamo. Ito ay dahil nga hindi natin maunawaan. Kaya sa pagdating natin sa langit, aalisin ng Panginoon ang belong iyon ng di-pang-unawa at maiintindihan na natin kung bakit. Sa likod pala ng ating mga paghihirap, mayroong ginagawa ang Diyos na kabutihan, na ang ginawa Niyang kabutihan ang nagdala sa atin doon sa kaligtasan. Halimbawa, dito lamang sa daigdig na habang nakikinig tayo sa Salita ng Diyos, kahit papaano’y bubuksan Niya ang ating pang-unawa. Parang inaalis unti-unti ang belo ng kawalan ng pang-unawa sa pamamagitan ng Salita ng Diyos sapagka’t sa Salita ng Diyos sasabihin Niya sa atin ngayon pa lamang “ Iyang hirap mo may kabuluhan iyan,  na kaya ka naghihirap ay para lalo ka pa kumapit sa Diyos sapagka’t nakakalimot ka na.”

Ang iyong karamdaman pala ay paraan ng Diyos upang ikaw ay magtiwala sapagka’t nawawalan ka na  ng pananampalataya; na iyong anak mo palang mahirap mahalin ay nagtuturo sa iyong magmahal, magpatawad, magpasensya; ang iyong asawa pala ay siya mong daan para lalo pang lumalim ang iyong pagmamahal sa pamilya. Pag nandito tayo maaaring hindi tayo kumbinsido, hindi pa tayo bukas sa mensahe. Nguni’t sa kaharian ng langit ay makikita natin na ito pala lahat ay may saysay. Hindi gusto ng Diyos ang paghihirap subali’t mayroong paghihirap na kailangan nating batahin at ito’y ating mga krus na magliligtas sa atin at iyong mga krus na ito ang dahilan kung bakit tayo pumasok sa kaharian ng langit. Doon maunawaan natin ng lubos-lubusan.

Minsan mayroon tayong paghihirap na nangyayari sa ating buhay na hindi naman gusto ng Diyos pero ang kagustuhan ng Diyos dala ng Kaniyang kabutihan, gagamitin Niya iyon para mayroong gawing mabuti sa ating sitwasyon. Halimbawa itong COVID-19, ayaw ng Panginoon ito. Ayaw Niya tayong magkaroon ng mga sakit. Noong pumarito nga ang Panginoong Hesus, nagpagaling Siya ng maysakit. Pero bakit maysakit. Dala na rin siguro ng kasalanan ng tao. Pero gayunpaman, ano pa man ang dahilan kahit ito’y hindi gusto ng Diyos, gagamitin Niya ang sitwasyon na iyon para mayroong magandang umusbong.

Halimbawa, sa panahong ito, maraming mga pamilya ang nagkaroon ng pagkakataon upang mag usap-usap sapagka’t nakulong na sila sa bahay. Iyong mga tatay na walang panahon para kausapin ang kanilang anak na lalaki, ngayon nagkaroon ng pagkakaton. Wala kasing trabaho. Kung naging bukas sila sa naging tulak ng Espiritu, ito sana’y naging pagkakataon na mag usap-usap kayo sa bahay. Itong COVID-19, pinilit ang mga pamilyang magdasal bilang pamilya sapagka’t marahil maraming beses nakakalimot na sila magdasal. At iyon ay tulak ng Espiritu ng Diyos para muli ibalik sa pamilya ang diwa ng pagdarasal.

Laging ganoon ang Diyos. Ginagamit Niya iyong mga masasamang bagay sa daigdig para maging mabuti para sa mga anak Niya. Hindi marahil natin nakikita sa ngayon. Kaya sinasabi ng Panginoon, sa kabilang buhay mauunawaan na natin ang lahat. At sinasabi nga ni Propeta Isaias, pagdating ng sandaling iyon, sasabihin ng lahat:”Siya ang ating Diyos na pinagtitiwalaan; ang inaasahan nating magliligtas sa atin- magalak tayo at ipagdiwang ang Kaniyang pagliligtas. Sa kaharian ng langit, makikita natin lahat pala ay pasok sa plano ng Diyos at tayong mga anak Niya ay magagalak ng lubusan. Kaya’t makikita natin sa lahat ng naganap sa ating buhay- masaya man o mahirap, may saysay. Iyan ang pangako ng Panginoon.

Sa Ebanghelyo, binigyan tayo ng Panginoong Hesukristo ng talinghaga para maunawaan natin kung ano ang naghihintay doon sa kaharian ng langit. Muli, sa pamamagitan ng simbolo ng talinghaga ng piging para sa kasalan- isang banketeng pangkasalan. Nilalarawan Niya ang kasiyahang naghihintay sa ating lahat.

Binigyang diin ang tugon ng mga tao sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kaharian ng langit. Iba-iba ang tugon ng mga tao sa paanyaya ng Diyos:

  1. Naroon ang pagtanggi. Inayawan nila ang paanyaya. Hindi nila pinahalagahan. Ang paanyaya ng hari: Humayo kayo sa piging. Pero ano ang sabi nila? Ako’y pupunta pa sa bukid. Ako’y mangangalakal pa. Ang paanyaya ng hari ay tinanggihan nila sapagka’t marami silang abalahin sa daigdig na ito. Ito ang isang malungkot na katotohanan ng daigdig: na habang ang Panginoong Diyos ay handa na para sa mga anak na nilikha Niya, marami pa rin ang hindi tumatanggap sa Kaniyang paanyaya.
  2. Tugon ng pag-uusig at pagpapatay. Mayroon namang iba anong ginawa sa mga nagaanya? Kanilang sinunggaban, hinamak at pinatay. Ito’y larawan ng mga taong galit sa mensahero ng hari. Noon hanggang ngayon, ang paanyaya ng Diyos ay hinaharap pa rin ng pag-uusig. Inuusig ang mga taong nagdadala ng Mabuting Balita –  ang mensahe ng Diyos. At ito’y isang napakalungkot na pangyayari sa buhay sa daigdig. Ang Mabuting Balita ng kaligtasan tinatanggihan pa rin ng ibang tao.
  3. Mayroon ding mga taong masasabing self-righteous. Iyon bang ayaw nilang tanggapin ang katotohanan na kailangan nila ng kaligtasan. “Hindi ko kailangan iyan, hindi naman ako makasalanan”;  “Hindi ko kailangan ng kaligtasan sa aking kasalanan”; Wala akong kasalanan, ako’y mabuting tao”;  “Hindi ko kailangan si Kristo sa aking buhay.”
  4.  Tumatanggi rin ang ibang taong may sariling kakayahan o “self-sufficient.” Lalo na kung sila ay may kaya; kung sila ay may kapangyarihan, sa isip nila, hindi nila kailangan ang pananampalataya.

Dahil tinanggihan ang paanyaya, ano ang sabi ng hari? Yayain ninyo lahat ng nasa lansangan, mabuti man o masama. Ito ang larawan kung paanong sa Mabuting Balita, inaanyayahan ang Israel nguni’t nang tinanggihan, ibinigay ang paanyaya sa buong daigdig sapagka’t iyon naman talaga ang plano na ang kaligtasan at kaharian ng langit ay ibigay sa lahat ng tao. Ano ang nangyari? Lahat ay inanyayahan. Sabi nga sa talinghaga: “Napuno ang bulwagan ng hari.” Anong ibig sabihin nito? Lahat ay inaanyayahang pumasok sa kaharian ng langit kahit hindi mga taga-Israel; kahit hindi sakop ng bayang pinili ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Hesukristong, Anak ng Diyos. At iyon ang napakahalagang biyayang ginawa ng Diyos para sa atin. Binuksan Niya ang langit sa pamamagitan ng Kaniyang Anak na si Hesukristo at dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, nabuksan ang langit at tayo ay tiyak na makapapasok sa kaharian ng langit. Nguni’t sa bandang huli ng talinghaga, mayroon sinabi ang hari sa isang nakapasok sa piging: “Bakit ka hindi nakapangkasal?” At hindi nakaimik iyong tao. At anong sabi ng hari? “Igapos siya at ilabas. At doon sa labas nagngangalit ang ngipin.”

Hamon

Mayroong kahulugan ang damit pangkasalan: para tayo siguradong makapasok sa kaharian ng langit, suot dapat natin ang damit ng kabutihan. Hindi sapat na sabihin mong, “Si Hesus ang aking Panginooon at ako’y Kaniyang ililigtas.” Kapag sinasabi mo ang ganito, dapat ang buhay mo ay nagbubunga ng kabutihan, hindi kasamaan. Hindi sapat iyong sasabihin mong, “Si Hesus, Panginoon ko at Diyos ko!” Pero patuloy kang nakikiapid; patuloy kang nanloloko; patuloy kang nandadaya; patuloy kang nagnanakaw at hindi mo puedeng sabihin sa Hari: “Si Kristo ang aking Panginoon!” Para kang iyong taong walang damit pangkasalan. Sa Pahayag o Revelation 19:8 & 19:14, lahat doon tumutukoy sa “malinis at puting lino”– puting kasuotan ng mabubuting gawa at pananalig kay Kristo.

Sa Sulat ni Santiago (Letter of James) Chapter 2:26, sabi niya: “..patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa.” Kahit sinasabi mong naniniwala ka kay Kristo nguni’t wala kang mabubuting gawa, patay ang iyong pananampalataya. Napakamahalagang linawin ito. Mayroon kasing mga pagkakataong may lalapit sa iyo, may ipapakitang libreto at magtatanong: “Ikaw ba’y ligtas na?” at sa bandang huli, sasabihin sa iyo: “Tanggapin mo lang si Kristo at ikaw ay ligtas na. Makakapasok ka na sa kaharian ng langit.” Oo, nabuksan ng Diyos ang pintuan ng langit dahil kay Kristo at sinumang manalig kay Kristo ay mayroon ng susi para pumasok subali’t mahalagang maipakita mo na ang iyong buhay ay mayroong pagbabagong-anyo. Makita unti-unti sa buhay natin na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Sinisikap iwasan ang kasalanan. At sinisikap gawin ang mabuti.

Mahalagang maunawaan ng husto ito para hindi tayo malito sapagka’t habang tayo’y naniniwala kay Kristo, inaanyayahan tayong maging mabuting tao na nagsisikap na iwasan ang kasalanan. At hindi naman Niya tayo pinababayaan. Itong dahilan kung bakit tayo may Banal na Misa sapagka’t dito tayo binibigyan ni Kristo ng lakas para makapagbago. Hindi Niya tayo iniiwan sa sarili nating kakayanan sapagka’t sa sarili nating kakayanan, hindi talaga natin kayang magpakabuti. Naririto ang biyaya ni Kristo, ang Banal na Misa, nariyan ang Sakramento ng Kumpisal. Kung tayo man ay nadapa, natalisod, puede pa rin tayong bumangon at magsimula muli. At ang Kaniyang biyaya ay patuloy Niyang ibibigay nang sa gayon balang araw kapag pumasok tayo sa Kaharian ng Langit lahat tayo nakadamit-pangkasalan, damit ng kabutihan at pagbabagong-buhay.

Misyon

Gusto ng Panginoon na tanggapin natin ang Kaniyang paanyaya ng may kalayaan at pagmamahal sapagka’t kailanman hindi tayo pipilitin ng Diyos na pumasok sa Kaniyang kaharian. Ang ating Panginoong Diyos ay laging magalang sapagka’t iyan ang tunay na diwa ng pagmamahal. Hindi namimilit. Igagalang Niya pa rin ang tao kahit na tinatanggihan ng tao ang Kaniyang paanyaya. Huwag nating kalimutan na hindi mabuti ang tanggihan ang paanyaya ng Diyos. Napakalaking kasalanan at pagkakamali kung tanggihan ng tao ang Kaniyang paanyaya.

Baunin natin itong paalala at mensahe ni Kristo: Mahal tayo ng Diyos. Kailanman, hindi tayo pababayaan. Ang nais Niya lang: Tumugon tayo at makiisa sa Kaniyang panawagang pumasok sa Kaniyang Kaharian.

#NSOLLPH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.