Isinabuod ni Aurora delos Reyes

Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon, Ika-18 ng Oktubre 2020

Unang Pagbasa

Isaias 45:1, 4-6  “Ginawa Ko ito upang Ako ay makilala mula sa silangan hanggang kanluran; Ako si Yahweh, Ako lamang ang Diyos at wala ng iba.”

Salmong Tugunan

Dakilang Kapangyarihan ng Panginoo’y idangal.

Ikalawang Pagbasa

1Tesalonica: 1, 1-5   “Ang Magandang Balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag hindi lamang sa salita kundi sa kapangyarihan din ng Espiritu Santo.”

Aleluya

Sa daigdig ay laganap liwanag na sumisikat Salitang buhay ng lahat.

Mabuting Balita

Mateo 22:15-21   “Ibigay ninyo sa Emperador ang para sa kaniya at sa Diyos ang para sa Diyos.”

Paksa

Pinasasalamatan natin ang Diyos na ang Mabuting Balita ni Kristo ay lumaganap at patuloy na lumalaganap sa buong daigdig. Salamat sa mga misyonero na nagpapahayag ng magandang balita kahit sa mga lugar na napakahirap sa mga bundok o sa mga lugar na maaaring galit kay Kristo. Ito iyong mga hamon na hinaharap ng mga misyonero subali’t patuloy nilang ginagawa sapagka’t ito ang mandato ni Kristo, “Go, tell the Good News to all the nations and baptize them in the Name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit.” Itong gawaing ito ng pagmimisyon ay magpapatuloy hanggang sa wakas ng panahon.

Pagninilay

Ang Magandang Balitang ipinapahayag ay tayo ay naligtas dahil kay Kristo. Binayaran ni Hesus ang ating kaparusahan. Kaya ang langit ay nabuksan. Ang buhay ay ibinibigay sa atin na ganap. At ito ang sinasabi ni Hesus sa Ebanghelyo na sinulat ni San Juan: Naparito ako upang magbigay ng buhay na ganap at kasiya-siya. Ngunit bakit kaya maraming bansang Kristiyano ang mahirap? Bakit kaya tayong bansang Pilipinas bagaman bansang Kristiyano ay mahirap? Minsan, naitatanong: Kung naparito si Kristo para magbigay ng buhay, iyon ba ay buhay sa kabila lang na tayo’y maghihirap pero ang gantimpala ay sa kabila? Hindi lamang sa kabilang buhay ang gantimpalang naghihintay sa atin. Kahit pa man dito sa daigdig na ito. Gusto ng Panginoon tamasahin natin kahit paano ang isang marangal na buhay bilang mga anak ng Diyos.

Ang Salita ng Diyos lalo’t higit ang Ebanghelyo, binibigyan tayo ng prinsipyong dapat nating pagnilayan – kung paano dapat tayo makipag-ugnayan sa ating bayan, sa ating pamahalaan, sa labas ng ating tahanan. Sapagka’t maraming beses, ang liwanag ni Kristo ay nananatili lamang sa ating personal na buhay o sa loob ng tahanan pero hindi na lumalabas doon.

Gusto ng Panginoon na sa ating buhay maalagaan natin ang ating katawan, gusto ng Panginoon na wala tayong karamdaman. Ayaw ng Panginoon na mayroog karamdaman kaya Siya ay nagpagaling ng maysakit. Pero nang naparito si Hesus, nabigyan tayo ng mga alituntunin, gabay-turo para makaiwas din tayo sa kasalanan. Sapagka’t kung mayroon mang pumapatay sa atin, nagbibigay ng kalungkutan, ay ang kasalanan bunga ng pagkalumbay, pagkawalan ng pag-asa sa buhay – iyan ang mga bunga na ang tao ay nakakalimot na lumapit kay Kristo. Si Kristo ang nakakapagbigay ng buhay at pag-asa. Sa loob ng tahanan, sa pamilya, si Hesus ang nagtuturo sa atin, nagbibigay Siya ng mga alituntunin para magabayan tayo kung papaano tayo makipag-ugnayan sa ating kapamilya. Sapagka’t malaki ang kinalaman sa pakikipag-ugnayan sa ating pamilya sa ating kaligayahan. Pag may pag-aaway sa loob ng pamilya; kapag hindi nagkakasundo ang mga magulang, lahat apektado pati mga anak. Kaya ang ating Panginoon naparito para maipakita sa atin kung ano ang solusyon. At ito ay ang magmahalan; magpatawaran; umunawa; huwag magmataas. Maraming beses pinagninilayan natin ang Magandang Balitang ito. Laging pinapapaalala ni Kristo sa atin sapagka’t kapag nakalimutan ng isang pamilya ang bagay na ito, doon nagkakaroon ng maraming kalungkutan sa loob ng tahanan.

Pero huwag lamang tayo manatili doon sapagka’t ito’y lagi na nating napagninilayan. Hindi lamang ang turo ni Kristo ang gumabay sa ating pansariling buhay, hindi lamang sa ugnayan natin sa pamilya pero sa labas din ng pamilya. Kung nais natin ng buhay na ganap at kasiya-siya, dapat din ang turo ni Hesus dapat magliwanag at magbigay sa atin ng direksiyon kung papaano ang ating pakikitungo sa labas ng tahanan. Halimbawa sa opisina – kahit na maayos ang inyong bahay, maayos kayo, pero sa inyong opisina marami kayong mga kagalit o sinisiraan o maling gawain, hindi ka pa rin mabubuhay ng ganap. Doon sa mga lugar kung saan tayo nagtratrabaho. Ang turo ni Kristo dapat din magliwanag doon sa ating kasipagan, sa ating di pandaraya. Kung gawin sana natin ito, maraming kumpanya, negosyo ang uunlad kasi iyong mga empleyado ay tapat sa kanilang gawain.

Sa Ebanghelyo, sinusubukan ng mga Pariseo at mga Herodians – mga alalay ni Herodes – si Kristo at nais nilang hulihin at siluin kaugnay sa isyu noon ng pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. At bakit ito ang ginawag bitag? Ang mga Judio, hindi naniniwala na dapat silang magbayad ng buwis sa Romano sapagka’t kung sila’y magbuwis sa emperador ng Roma, ang Cesar, para na ring sinasabi nila na “sakop kami ng emperador.” Pero hindi iyon tanggap ng mga Judio sapagka’t para sa kanila sila ay hindi sakop ninumang hari sa daigdig kung hindi si Yahweh lamang. Kaya ayaw nila itong pagbabayad ng buwis sapagka’t hindi lamang talagang mabigat iyong buwis, pero kalakip nito ang kaisipang kung magbabayad sila ng buwis sa emperador, para na ring sinasabi nila na sakop kami ng taong ito,  ang haring ito na sinasabing diyos nila. Iniuugnay nila ito sa kanilang paniniwala sa relihiyon. Pero kailangan pa rin talaga sila magbayad ng buwis sapagka’t sila ay alipin ng mga Romano. Sakop sila ng mga Romano. Kaya’t ito’y patibong sapagka’t kapag sinabi ni Kristo na “huwag kayong magbayad ng buwis”, ito ay magiging taliwas sa paniniwala ng mga Judio na ang Diyos ang kanilang hari. Ang mangyayari ay isusuplong nila si Hesus sa mga Romano dahil sinasabi Niyang huwag silang sumunod sa utos ng emperador na magbayad ng buwis. Lumalabag sa batas. Pero patibong ito sapagka’t kapag sinabi naman niyang “magbayad kayo ng buwis”, ang magagalit naman ay iyong mga Judio na naniniwalang hindi sana sila dapat magbayad ng buwis. Kung Siya ay tunay na guro o rabbi dapat panindigan Niya na ang Diyos ang kanilang hari. Sa tingin ng mga Pariseo, ito ay magandang patibong kay Hesus para hulihin sa kaniyang pananalita. Subali’t dito ipinakita kay Hesus ang Kaniyang karunungan. Sabi Niya: “Bigyan ninyo ako ng pera.” At ibinigay sa Kaniya ang pera ng mga Romano. “Kaninong mukha ang naririto?” Kay Cesar, sa emperador. Kung gayon at ito ang mahalaga,” Ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at ibigay ninyo sa Diyos ang para sa Diyos.” Sa unang pandinig, ano kaya ang ibig sabihin nito? Simple lang. Sinasabi ni Hesus: Ibigay sa emperador ang sa emperador. Ang ibig sabihin: sundin ninyo ang utos ng inyong namamahala. Ang kaniyang batas at alituntunin bilang mabuting mamamayan sapagka’t nakikinabang kayo sa pamamahala nila. Ang mga Romano ang dahilan kung bakit sila may mga daan. Kaya rin mayroon silang merkado, palengke, negosyo – lahat ng ito ay sumusunod sa alituntunin, ng pamamahala ng mga Romano. At dahil nakikinabang sila doon, dapat lang bilang mabubuting mamamayan, ibigay ang para sa emperador ang buwis sapagka’t ang mga buwis na ito ang ginagamit para gawin ang mga kalsada at kung ano man ang kailangan ng bayan. Pero ang sabi ng Panginoon at ito ang mahalaga: sa pagsunod natin sa namamahala sa atin, huwag nating kalimutan ang ating ganap na katapatan at pagsunod ay sa utos ng Diyos. Ibigay mo sa Diyos ang para sa Diyos. At ano iyon? Ang iyong buong pagsunod at katapatan sa Panginoon.

Ang pinakabuod ng sinasabi ni Hesus para sa atin, mga anak Niya: maging mabuting mamamayan tayo, sumunod tayo sa utos at alituntunin ng namamahala sa atin. Halimbawa: ngayong panahon ng COVID, sinasabi ng pamahalaan ang social distancing, face mask, sanitizing. Ito naman ay mga makabubuti sa atin at dapat lang nating sundin ito. Sundin natin ang batas trapiko. Ang batas ng ating lungsod sapagka’t ang pagsunod nito’y nagbibigay ng kaayusan sa ating lahat. Kaya lang, at ito ang mahalaga – huwag nating kalilimutan na ang pamahalaan ay pinahihintulutan ng Diyos para sa kabutihan nating lahat. Kapag ang pamahalaan ay nag-uutos na ng mga batas na taliwas sa utos ng Diyos, doon nagkakaroon na ng tunay na paninindigan sapagka’t dito hinahamon tayo ng Panginoon kung sino talaga ang ating sinusunod. Halimbawa: magpairal ang pamahalaan ng batas na magkaroon ang diborsyo o hiwalayan ng mag-asawa. Ang tanong. Ano ba ang utos ng Diyos? Nang naparito si Hesus, ano ang itinuro Niya? Ang ipinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Malinaw ang turo ng Panginoong Hesukristo tungkol sa bagay na iyon sapagka’t sinasabi Niya sa atin, kung mayroong nagbibigay ng tunay na karangalan sa pag-aasawa: kung ito ay mananatiling tapat hanggang sa wakas ng buhay. Sapagka’t ang pag-aasawa para sa pananaw ng Diyos ay sagrado. Hindi ito iyong pag ayaw mo na, iwan mo na. Kaya’t ito ang sinasabi ng Panginoon, kung ano ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. Pero mayroong magsasabi: “Paano iyan? Ang aking asawa hiniwalayan na ako kahit ayaw ko.” Kaya ipinapaaalala ng pari nang kayo’y ikinasal na huwag kalimutan si Kristo sa iyong pagsasamahan sapagka’t kung ang isa sa inyo o kayong dalawa ay nakalimot sa Kaniya, talagang mangyayari ang paghihiwalay. Hindi puedeng sabihin ng asawa mo, “sweetheart, ipagsimba mo na lang ako” o  “ipagdasal mo na lang ako.” Dapat kayo parehas ay lumalago sa inyong ugnayan kay Kristo.  Sapagka’t, hindi naman tayo uutusan ng imposible. Ang imposible, nagiging posible sa tulong at grasya Niya kaya tayo ay may misa, mayroon tayong pagdarasal. Ito lahat ay hinuhugutan natin ng lakas at karunungan para manatili tayo sa turo ni Kristo. Kahit ang isang pari hindi mananatiling tapat hanggang wakas kung hindi siya humuhugot ng lakas kay Kristo. Hindi ito dahilan para tutulan natin ang utos ni Hesus sapagka’t hindi nag-uutos ang Diyos ng imposible. Posible kung nandodoon ang tiwala natin sa grasya Niya.

Hamon

Inaanyayahan tayo ng Panginoon na makita natin na bagaman tayo ay tinatawag na maging mabuting mamamayan at masunurin, hindi sa mga utos na labag sa kalooban ng Diyos. Ito ang ibig sabihin ng Diyos sa prinsipyong ibinibigay Niya sa atin.  Ito iyong hamong lagi sa atin.

Nang si San Pedro ay inutusang itigil ang pagpapahayag ng Magandang Balita, ano ang sabi niya: Mabuti pa na sundin namin ang Diyos kaysa sa aming kapwa tao– higit sa lahat ang kalooban ng Diyos.

Ito rin ay isang paanyaya sa mga namamahala. Kung siya ay Kristiyano o sinasabing sumusunod kay Kristo, dapat din ang kaniyang ibinibigay na batas ay maka-Kristiyano. Sapagka’t kung hindi, ang kaniyang pagka-Kristiyano ay sa salita lamang; sa papel lang na ‘baptismal certificate’ pero wala sa diwa. Siyempre, dahil ikaw ay mambabatas at malaki ang iyong impluwensya, malaki rin ang pananagutan. Kaya’t ang Inang Simbahan laging nagsasabi sa atin kung ano ang tama o mali at ito’y para sa taong bayan at para rin sa mga nanunungkulan sapagka’t tulad ng isang ina, ang Inang Simbahan ay nagsasabing huwag magumon sa kapangyarihan ang mga may kapangyarihan- hindi dahil kumokontra kung hindi nagmamalasakit- dahil mas malaki ang responsibilidad nila. Malaki ang kasamaan kung sila ay magpapairal ng masamang batas; katiwalian. Pero naman kung sila ay gumagawa ng mabuti, nagpapairal ng batas na tunay na makakabuti sa taong-bayan, higit ang kanilang merito sa harap ng Diyos sapagka’t ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan sa kabutihan ng bayan.

Misyon

Sa panahong ito, ang ating Inang Simbahan ay patuloy na gumagabay sa atin kung ano ang tama at mali. Mayroon kasing mga tao kapag pumasok na ang simbahan sa mga bagay na may moralidad o pulitika, agad sinasarado ang kaisipan. Sinasabing namumulitika ang simbahan. Ang tototoong pamumulitika kapag nagsabi ang simbahan “Iboto ninyo iyan/ito.”

Pero kapag ang simbahan, nagtuturo sa atin ng moralidad, ng tama o mali sa pulitika o sa ekonomiya tinutupad niya ang kaniyang tungkulin sapagka’t ang turo ni Kristo hindi lamang sa personal, hindi lamang sa pampamilya kundi sa lahat ng antas ng buhay.

Sana ang Kaniyang turo ay lumaganap sa lahat nang sa gayon ang kabutihan dulot ng liwanag ni Kristo, ang karunungan galing kay Kristo ay pumasok sa lahat ng antas ng ating buhay.

Humingi tayo ng lakas sa Diyos, karunungan para maisabuhay natin ang pagsunod natin sa turo ng Panginoon.

#NSOLLPH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.